Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ
„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА НАЈБОЉИ ДИПЛОМСКИ РАД, ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ИЛИ МАГИСТАРСКИ РАД ИЗ ФИЛОЗОФСКИХ И СОЦИОЛОШКИХ НАУКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 2. став 2. Споразума о сарадњи у оквиру Фонда „Др Зоран Ђинђић“ између Универзитета у Новом Саду, Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине и Фондације др Зоран Ђинђић (од 9. октобра 2015. године) и члана 4. став 2. Правилника о критеријумима и мерилима за реализацију Годишње награде „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука“ (од 12. новембра 2015. године)

 

ОДБОР ФОНДА „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

О Б Ј А В Љ У Ј Е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ

„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА НАЈБОЉИ ДИПЛОМСКИ РАД, ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

ИЛИ МАГИСТАРСКИ РАД ИЗ ФИЛОЗОФСКИХ И СОЦИОЛОШКИХ НАУКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 

Награда „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наукa“ (у даљем тексту: Награда) додељује се аутору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на мастер академским студијама или магистарског рада из области филозофских и социолошких наука (у даљем тексту: добитник).

Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у нето износу од 300.000,00 динара.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

 

Кандидате за Награду могу да предлажу факултети са универзитета чији су оснивачи Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина.

 

Право да конкуришу за Награду имају кандидати који испуњавају следеће услове:

 • да су држављани Републике Србије,
 • да су одбранили дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад на универзитетима на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: рад),
 • да је рад одбрањен у 2015. години,
 • да је тема рада из области филозофских и социолошких наука.

 

Предлози кандидата за доделу Награде подносе се Одбору за доделу Награде (у даљем тексту: Одбор).

 

Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог са образложењем Сенату Универзитета у Новом Саду, који доноси коначну одлуку и додељује Награду добитнику.

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује Награду, Награда неће бити додељена за текућу годину.

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Факултети треба да доставе следећу документацију за предложене кандидате:

 • личне и опште податке кандидата (контакт адресу, телефон, e-mail),
 • биографију кандидата,
 • фотокопију важеће личне карте или извод из биометријске личне карте предложеног кандидата,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању, дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама, односно дипломе или уверења о стеченом академском звању магистра наука,
 • штампани примерак одбрањеног рада,
 • електронски примерак одбрањеног рада у виду .pdf документа, на компакт диску, уз искључиво навођење наслова рада и литературе, односно без навођења имена и презимена аутора рада, имена и презимена ментора, назива одсека, факултета и универзитета на којем је рад одбрањен, као ни било којих других личних података.

 

Факултети подносе пријаве са потребном документацијом најкасније до 04. децембра 2015. године, на адресу Ректората Универзитета у Крагујевцу:

 

Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац

са назнаком за Награду „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука“.

 

Ректорат Универзитета у Крагујевцу ће све достављене номинације проследити Универзитету у Новом Саду.

 

Контакт особа на Универзитету у Новом Саду: 

Татјана Врањешевић (телефон: 021 485-2015, e-mail: tatjana.vranjesevic@uns.ac.rs)

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.