Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2015. години - Одсек за развој научноистраживачких кадрова

На основу чл. 97. и 106. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10 - Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 10. став 2. тачке 9)-12) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У СРЕДСТВИМА
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
У 2015. ГОДИНИ
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, надлежно за научноистраживачку делатност, у 2015. години суфинансира следеће програмске активности:
 
 1. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 2. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 3. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства;
 4. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 5. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања и другим облицима такмичења;
 6. стипендирање младих истраживача;
 7. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства;
 8. суфинансирање учешћа студената последипломских студија и Стипендиста на научним скуповима у земљи и иностранству;
 9. суфинансирање студијских боравака студената последипломских студија и Стипендиста Министарства у иностранству;
 10. суфинансирање трошкова обављања експерименталног дела доктората Стипендисте Министарства;
 11. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
 12. суфинансирање трошкова објављивања радова Стипендисте Министарства у референтним међународним часописима цитираним у WоС-у;
 13. набавка научне и стручне литературе из иностранства;
 14. приступ електронским научним и стручним базама података;
 15. едукације и обуке за ефикасно коришћење претплаћених извора;
 16. укључивање научних часописа који излазе у Републици Србији у међународни систем доступности и размене информација посредством доделе ДОI бројева;
 17. израда, одржавање и публиковање националног цитатног индекса проширеног пуним текстом радова и библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији;
 18. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 19. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 20. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 21. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.
Рок за подношење пријава по тачкама 6), 7) и 13)-21) је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 23.01.2015. године, а до краја прве половине 2015. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавања монографија у Републици Србији.

Конкурс по овом позиву за програмску активност 4) је 60 дана од дана објављивања, закључно са 23.02.2015. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности по тачкама 1)-3), 5) и 8)-12) је отворен током целе године.
 
Пријава на овај Јавни позив садржи захтев поднет на одговарајућим обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.
 
Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци захтева и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства.
 
Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за .... (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)".
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.