Конкурс за доделу стипендија Фондације Хемофарм

Отворен је конкурс за стипендије Фондације Хемофарм студентима основних академских студија медицине и фармације на факултетима који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2015/2016. годину. Годишње се додели 10 стипендија.

Рок за пријаве је 01. децембар 2015.
 
Профил кандидата: студенти треће и виших година основних академских студија на факултетима медицине и фармације који се финансирају из буџета Републике Србије и који су у досадашњем студирању остварили просек оцена најмање 8,50. 
 
Студентима завршних година основних академских студија се стипендија исплаћује до истека апсолвентског стажа. Осим просечне оцене, приликом одабира, критеријум је и материјално стање студента. Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су држављани Републике Србије. 
 
Кандидати који примају стипендију по било ком другом основу немају право на доделу стипендије Фондације ХЕМОФАРМ. 

Документа за пријаву:
 • молба (описати стање у породици и образложити разлоге конкурсиања),
 • образац за пријаву на конкурс,
 • биографија,
 • фотокопија старе личне карте или очитана нова биометријска л.к.,
 • оригинална потврду факултета о упису године,
 • потврда факултета о положеним испитима са просечном оценом (овај податак може бити садржан у Уверењу о упису године, оверен од стране студентске службе факултета),
 • фотокопија индекса (прва страна и све стране са оценама),
 • преглед освојених награда, диплома, признања и сл. (само са факултета),
 • потврда о држављанству Републике Србије (може бити старије и од 6 месеци),
 • преглед објављених радова (уколико их има),
 • потврда о месту пребивалишта из МУП-а,
 • потврда Службе за катастар непокретности о поседовању некретнина кандидата и чланова његове уже породице (обавезно и уколико не поседују некретнине),
 • изјава о броју чланова уже породице и њихово занимање (оверена у општини, месној канцеларији и сл. и потписана од стране два сведока),
 • потврда о просечној заради родитеља у периоду I - X 2015. године од послодавца код кога је родитељ запослен. За незапослене родитеље потврда о незапослености коју издаје Национална служба за запошљавање (потврда из Општине о просеку примања по члану домаћинства није валидан документ),
 • изјаву о осталим примањима кандидата и чланова уже породице, потписана од стране кандидата уз преузимање пуне моралне и материјалне одговорности (обавезна и ако нема додатних примања).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

Пријаве на конкурс и потребну документацију кандидати су дужни да доставе лично или поштом на адресу: 
 
Фондација ХЕМОФАРМ
Страхињића бана 31а
11000 Београд
 
Образац за пријаву на конкурс за стипендије Фондације Хемофарм можете преузети овде.
 
Више информација о програму и начину пријаве можете видети на званичној интернет презентацији Фондације Хемофарм.
 
Извор: studentskizivot