Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину.

 
Универзитет у Крагујевцу ће доделити 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са 11 факултета у саставу Универзитета, осим за Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу коме се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности, и то:
 
Р.бр.

                  Факултет                                           

 Број стипендија
1. Агрономски факултет у Чачку  1 стипендија
2. Економски факултет у Крагујевцу 1 стипендија
3. Правни факултет у Крагујевцу 1 стипендија
4. Природно-математички факултет у Крагујевцу 1 стипендија
5. Учитељски факултет у Ужицу 1 стипендија
6. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 1 стипендија
7. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 стипендија
8. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу 1 стипендија
9. Факултет  медицинских наука у Крагујевцу 1 стипендија
10. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 стипендија
11. Факултет техничких наука у Чачку 1 стипендија
12.

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

1 стипендија
филологија
 уметност 1 стипендија
  
  
Уколико се са неког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу не пријави ниједан студент који испуњава услове Конкурса, стипендија ће бити додељена студенту другог факултета, учеснику Конкурса, који испуњава услове Конкурса и има навећу просечну оцену од свих других рангираних студената, учесника Конкурса који испуњавају услове.
 
Висина стипендије на месечном нивоу износи 15.000,00 динара (нето), а исплаћиваће се у периоду од 12 месеци, почев од јануара закључно са децембром 2016. године.
 
Право учешћа на Конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:
 
• Да су уписали завршну годину основних академских или интегрисаних академских студија;
• Да су остварили просек оцена у току студија најмање 8,50;
• Да нису обновили ниједну годину;
• Предност имају студенти који су положили све испите из претходних година студија. 
 
Уколико два или више студената, са истог факултета, имају исту просечну оцену, предност ће имати студент који:
 
• нема пренетих испита, или има најмање пренетих испита из претходне године студија,
• има награде и признања за досадашњи успех на студијама,
• има објављене радове, односно који има изложбе и концерте,
• има учешће на семинарима, конгресима, конференцијама,
• је обављао волонтерски рад,
• нема другу стипендију коју обезбеђује Универзитет у Крагујевцу (не односи се на стипендије и награде које    дају факултети Универзитета у Крагујевцу).
 
Уз пријаву на Конкурс, неопходно је доставити:
 
  1. кратку биографију у Europass формату (обавезно навести контакт телефон и адресу);
  2. уверење о просечној оцени у току студија;
  3. уверење о упису завршне године основних академских или интегрисаних академских студија;
  4. уверење да нису обновили ниједну годину;
  5. уверење о положеним испитима из претходних година студија.
 
Потребна документа доставити лично стручној служби Универзитета у Крагујевцу или послати поштом на следећу адресу:
 
Универзитет у Крагујевцу- Ректорат
ул. Јована Цвијића б.б.
34000 Крагујевац
са назнаком: Конкурс за доделу стипендија
 
 
Конкурс је отворен 20 дана, почев од 11. децембра 2015. године
и траје до 31. децембра 2015. године.
 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
 
За додатне информације и питања можете контактирати стручну службу Универзитета у Крагујевцу путем телефона: 034/370-270; контакт особа: Биљана Гужвић.
 
УПРАВНИ ОДБОР  ФОНДАЦИЈЕ