Конкурс за доделу студентских стипендија изузетно надареним студентима у Републици Србији за школску 2014/15. годину
 Министарство просвете,  науке и технолошког развоја расписало је
 
 
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 
 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
 
 
Право на стипендију за изузетно надарене студенте, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије),  који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену најмање 9,00 и који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.
 
За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.
 
Кандидат за добијање стипендије за изузетно надарене ученике, односно студенте, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Министарству просвете, науке и технолошког развоја, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком :“ Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2014/2015 годину“.
 
Пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се од 08 10. до  10. 11. 2014.  године.
 
Све додатне информације можете добити путем телефона : 011/3806-914 и 011/2403-547, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 13:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на вебсајту  www.mpn.gov.rs 
 
Више о програму и начину пријаве видети овде