Развој компјутерских игара - Конкурс за упис на мастер академске студије

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

Телефон: +381 (0)34 370-191, 370-270

Телефакс: +381 (0)34 370-168

Е-пошта: unikg@kg.ac.rs

web: www.kg.ac.rs

 

Универзитет у Крагујевцу РАСПИСУЈЕ:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2020/2021. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику

Број буџетских места: 15

Број стипендија Иницијативе Дигитална Србија: 5[1]

Број стипендија Универзитета у Крагујевцу: 5[2]

Број самофинансирајућих места: 10

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама, у обиму од 240 ЕСПБ, на студијском програму из поља техничко технолошких наука или из поља уметности.

1.              Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

2.              Конкурсни рок

Претпријаве на конкурс се примају у периоду од 12. 11. 2020. године до 19. 11. 2020. године.

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од 19. новембра до 23. новембра 2020. године у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац.

Образац Пријаве за конкурс може се подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а доступан је и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Кандидати који поднесу пријаве у претпријавном року, по потврди да им је документација комплетна, подносе образац пријаве и уплаћују накнаду за спровођење Конкурса.

3.              Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

·         за држављане Републике Србије 150.000,00 динара.

·         за стране држављане: 3.000,00 €.

4.              Остале одредбе

4.1. Претпријава траје од 12. 11. 2020. године до 19. 11. 2020. године

Кандидати приликом претпријаве на Конкурс предају у електронској форми на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs:

·         попуњену пријаву;

·         очитану личну карту (или скенирану личну карту);

·         скенирану копију дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;

·         скенирано уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или скениран додатак дипломе;

·         доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;

·         мотивационо писмо до једне стране текста А4 формата са прегледом референци.

4.2. Пријава на конкурс од 19. новембра до 23. новембра 2020. године

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

·         попуњену и потписану пријаву;

·         очитану личну карту (или фотокопију личне карте);

·         оверену копију дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;

·         уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатак дипломе;

·         доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;

·         мотивационо писмо до једне стране текста А4 формата са прегледом референци;

·         доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 3.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;

·         три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

 

Кандидати који се одлуче да поднесу претпријаве, ако им је иста потврђена као комплетна, достављају:

·         попуњену и потписану пријаву,

·         доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 3.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12

·         три фотографије 3,5 x 4,5 сm. 

 

Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као  и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа, у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета.

Страни држављанин  плаћа  школарину  у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.  Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Пре  уписа  кандидат – страни  држављанин  је  дужан  да  Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику, или енглески језик, ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм у случају да има решење о  признавању  стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и упис  конкретног  студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs

 

Документи:

1.       Распоред предмета по семестрима и годинама студија

2.       Табеле предмета[1] Стипендија покрива трошкове школарине

[2] Стипендија покрива трошкове школарине