Конкурс за пријем једног сарадника на одређено време, најдуже на период од годину дана, у Канцеларији за међународнe пројекте Универзитета у Крагујевцу.
 
Профил кандидата:
 
- завршен факултет у области друштвено-хуманистичких наука у трајању од најмање 4 године;
- најмање 1 година радног искуства у струци
- одлично познавање енглеског језика (ниво Б2)
- веома добро познавање рада на рачунару (MS Office пакет)
- високо развијене вештине комуникације
- високо развијене презентационе и организационе  вештине
- изражена иницијативност
- добро познавање система образовања у Републици Србији
- пожељно учешће у међународним пројектима и познавање ЕУ- фондова за област високог образовања
- пожељно радно искуство у домену људских ресурса и/или маркетинга
- пожељна возачка дозвола Б категорије и активно возачко искуство
 
Документа за пријаву:
 
- CV
- Копија дипломе о стеченом високом образовању
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Уверење да кандидат није осуђиван
- Додатне потврде и/или сертификати
- Доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице, потврда о волонтирању, уговори  или свака друга потврда о стеченом радном искуству)
 
Начин пријаве:
 
Сви заинтересовани кандидати могу послати своја пријавна документа:
→ електронским путем на: razvojkarijere@kg.ac.rs  
→ путем поште или их донети лично на следећу адресу:
Универзитет у Крагујевцу, Центар за развој каријере и саветовање студената,
Јована Цвијића бб, 34 000 Крагујевац
(зграда Ректората, 2. Спрат).
 
Рок за пријаву: 24.06. 2015. године до 16:00 часова
 
 
Напомене:  
 
- Универзитет задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.
- Кандидати који буду ушли у ужи избор биће позвани на интервју.
- Непотпуне пријаве или пријаве које пристигну након истека рока за пријаву (24. 06. 2015.) неће бити узете у разматрање.
 
Више о Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу можете видети на следећем линку: http:/www.int-projects.kg.ac.rs/