Универзитет у Крагујевцу - Канцеларија за међународне пројекте

Конкурс за пријем једног сарадника на одређено време, најдуже на период од годину дана, у Канцеларији за међународнe пројекте Универзитета у Крагујевцу.

Профил кандидата:

Ø  завршен факултет у области друштвено-хуманистичких наука, 2. степен високог образовања (мастер академке студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно завршен факултет у трајању од најмање 4 године;

Ø  најмање 3 године радног искуства у струци

Ø  одлично познавање енглеског језика (ниво Б2)

Ø  веома добро познавање рада на рачунару (MS Office пакет)

Ø  високо развијене вештине комуникације

Ø  високо развијене презентационе и организационе  вештине

Ø  изражена иницијативност

Ø  добро познавање система образовања у Републици Србији

Ø  возачка дозвола Б категорије и активно возачко искуство

Ø  пожељно учешће у програмима неформалног образовања

Ø  пожељно радно искуство у домену људских ресурса и/или маркетинга

 

Документа за пријаву:

Ø  CV

Ø  Копија дипломе о стеченом високом образовању

Ø  Извод из матичне књиге рођених

Ø  Уверење о држављанству

Ø  Уверење да кандидат није осуђиван

Ø  Додатне потврде и/или сертификати

Ø  Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, потврда о волонтирању и свако друго уверење о стеченом радном искуству)

 

Сви заинтересовани кандидати могу послати своја пријавна документа:

→ електронским путем на: razvojkarijere@kg.ac.rs   

      → путем поште или их донети лично на следећу адресу:

Универзитет у Крагујевцу, Центар за развој каријере и саветовање студената,

Јована Цвијића бб, 34 000 Крагујевац

(зграда Ректората, 2. Спрат).

 

Рок за пријаву: 30. Март 2015. године

 

Напомене:  

Ø  Универзитет задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.

Ø  Кандидати који буду ушли у ужи избор биће позвани на интервју.

Ø  Непотпуне пријаве или пријаве које пристигну након истека рока за пријаву (30.03.2015.) неће бити узете у разматрање.

 

Више о Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу можете видети на следећем линку: http:/www.int-projects.kg.ac.rs/