Хемофарм Фондација - конкурс за доделу стипендија

Хемофарм Фондација расписује Конкурс за доделу 20 стипендија студентима основних академских студија за школску 2013/2014. годину.

Конкурс је отворен за студенте од III године студија и више (искључујући апсолвенте) на факултетима и академијама чији је оснивач Република Србија, са просечном оценом најмање 8.50. Осим просечне оцене, приликом одабира, критеријум је и материјално стање студента.
Право на конкурс имају студенти, држављани Републике Србије са сталним местом боравка у РС. Студенти који су већ остварили право на стипендију по другом основу (осим стипендије или кредита Министарства надлежног за послове просвете и науке), немају право на стипендију Фондације Хемофарм.

Потребна документација:
 

 • Молба (описати стање у породици и образложити разлоге конкурисања), потписана са назначеном адресом становања и општином, бр. телефона и лични бројем (ЈМБГ),
 • Биографија,
 • Фотокопија старе личне карте или очитана нова биометријска л.к.
 • Оригинална потврда Факултета о упису године,Потврда Факултета о положеним испитима са просечном оценом,
 • Фотокопија индекса (прва страна и оне где су оцене),
 • Преглед освојених награда, диплома, признања и сл. (само са факултета),
 • Потврда о држављанству Републике Србије (може бити и старије од 6 месеци),
 • Преглед објављених радова (уколико их има),
 • Потврда о месту пребивалишта из МУП-а,
 • Потврда Службе за катастар непокретности о поседовању некретнина кандидата и чланова његове ужепородице (обавезно и уколико не поседује некретнине),
 • Изјава о броју чланова уже породице и њихово занимање (оверна у општини, месној канцеларији и сл. и потписана од стране два сведока),
 • Потврда о висини последње исплаћене зараде родитеља и чланова уже породице оверена од радне организације у којој је родитељ запослен. За незапослене потврда службе за запошљавање. (Не слати потврду из општине о просеку примања по члану домаћинства)
 • Изјава о осталим примањима кандидата и чланова уже породице, потписане од стране кандидата уз преузимање пуне моралне и материјалне одговорности (обавезна и ако нема додатних примања).

Молбе са непотпуном документацијом неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен од 18.10.2013. године до 15.11.2013. године.

Пријаве на конкурс слати на адресу:

Фондација Хемофарм,
Београдски пут бб,
26300 Вршац

E-mail за пријаву:  fondacija@hemofarm.com
Више информација:     www.fondacijahemofarm.org.rs