Јавни позив је расписан на основу члана 106. Закона о научноистраживачкој делатности(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10- Закон), а у вези са остваривањем у 2013. години  Програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад за период 2012-2015. године број 451-03-3900/2011-14 од 22. новембра 2011. године. 
 
I. ОБЛАСТ  АНГАЖОВАЊА  СТИПЕНДИСТА МИНИСТАРСТВА
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Минисарство) по овом јавном позиву додељује стипендије студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и укључује их у реализацију научноистраживачких пројеката, који се финансирају из буџета Републике Србије, а реализују регистроване научноистраживачке организације из члана 104. став 1. Закона.
Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:
 
 
· физика (до 10 стипендија);
 
· хемија (до 15 стипендија);
 
· биологија (до 15 стипендија);
 
· математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);
 
· медицина (до 20 стипендија, од тога до 5 стипендија у области стоматологија);
 
· геонауке и астрономија (до 6 стипендија);
 
· друштвене науке (до 25 стипендија);
 
· историја, археологија и етнологија (до 7 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историја);
 
· језик и књижевност (до 5 стипендија);
 
· машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);
 
· електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 20 стипендија);
 
· саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 10 стипендија, од тога до 5 стипендија у области урбанизам);
 
· материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);
 
· енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);
 
· биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);
 
·  уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).
 
 
Кандидати којима се стипендија одобри распоређују се на научноистраживачке пројекте Министарства у оквиру Програма основних истраживања, Програма истраживања у области технолошког развоја и Програма суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања.
 

II. УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове: 
 
· рођен је 1987. године или  касније;
 
· држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 
· незапослено је лице;
 
· на претходно завршеним нивоима студија има укупну  просечну оцену најмање 9,00 (девет), односно најмање 8,50 (осампедесет) у области техничких и биотехничких наука и редовност у студирању;
 
· са знањем најмање једног страног светског језика;
 
· не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.
 
 
Стипендисти Министарства који су остварили стипендију по претходним јавним позивима којима је стипендија прекинута, или су сами одустали од стипендије, немају права да поново конкуришу.
 
Кандидати – студенти на докторским академским студијама који конкуришу за стипендију Министарства попуњавају ПРИЈАВУ на јавни позив уз коју подносе документацију. Образац «Пријава на конкурс» може се преузети са сајта Министарства: www.mpn.gov.rs .
 
На сајту Министарства објављено је и Упутство о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије и ангажовања стипендисте.
 
Попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА са документацијом, из које произилази да испуњавају услове по конкурсу, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком «ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ - за докторанте».
 
Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 2687-480, сваког радног дана од 10 до 12 часова.
 
III. РОК ЗА КОНКУРИСАЊЕ
 
Конкурс је отворен закључно са 24.01.2014. године. Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије до краја марта 2014. године.
Избор кандидата који ће добити стипендију извршиће се рангирањем кандидата посебно у свакој наведеној научној области, грани или дисциплини наведеној у конкурсу, према условима конкурса, с тим да се предност даје постигнутом успеху на претходно завршеним нивоима студија. У случају да два или више кандидата имају исти просек, предност се даје млађем кандидату, а у случају да је у неким областима пријављен мањи број кандидата, Министарство одлучује о начину прерасподеле стипендија до укупно предвиђеног броја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.
 
Министарство ће резултате конкурса објавити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја  www.mpn.gov.rs  а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.