Стипендије Фонда за младе таленте, МОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12 и 56/13), Фонд за младе таленте Републике Србије расписује

КОНКУРС

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА1 СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (EFTA) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ


УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 • да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 • да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 • да су положили све испите из претходних година студија;
 • да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних студија (да им је просечна оцена најмање 8,50 за сваки претходно завршени степен студија);
 • да нису навршили 27 година - за студенте студија другог степена2, односно 29 година – за студенте студија трећег степена3;
 • да су најмање једну годину основних студија завршили (положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годину студија) на акредитованим високошколским установама у Републици Србији;
 • да су у школској 2013/2014. години уписани на годину коју похађају на студијама другог или трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима;
 • да су редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и бораве у земљи где су уписани на студије.

Напомене

 • Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимања изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе
 • Студенти интегрисаних академских студија ће се у овом сегменту разматрати као студенти мастер академских студија.
 • За студије другог степена могу се пријавити кандидати рођени 1987. године и млађи, а за студије трећег степена могу се пријавити кандидати рођени 1985. године и млађи

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 • попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве за конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.mos.gov.rs и www.dositeja.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михаила Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • фотокопију важеће личне карте, односно документа којим се доказује статус избеглице;
 • а студенте студија другог и трећег степена - у општини, суду или дипломатском представништву у иностранству оверенa фотокопијa дипломе о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом (уколико је кандидат студије завршио у иностранству, потребан је превод оверен код судског тумача);
 • оригинал или оверена у суду, општини или дипломатском представништву у иностранству фотoкопија потврде факултета да су завршили најмање једну годину (положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годину студија) на основним студијама на акредитованим високошколским установама у Републици Србији;
 • оригинал потврду и превод оверен код судског тумача да су у школској 2013/2014. години уписани на студије другог и трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније или Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима;
 • оверену изјаву у суду, општини или дипломатском представништву у иностранству да су редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и бораве у земљи где су уписани на студије.

Списак водећих светских универзитета4 чини саставни део овог конкурса и објављен је на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и Фонда за младе таленте – www.dositeja.rs уз текст конкурса.

Студенти који су добили стипендију Фонда не могу поново конкурисати за стипендију Фонда за исту годину истог степена студија.

У зависности од висине средстава у буџету за 2013. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда, биће утврђен број и висина стипендије.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Сва обавезна документација доставља се препорученом поштом или непосредно предаје на писарници Управе за заједничке послове Републичких органа, Булевар Михаила Пупина 2, источно крило, Нови Београд, на следећу адресу:
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД
Списак водећих светских универзитета се састоји од: а) Шангајске листе, без Универзитета у Републици Србији и б) Листе високошколских установа из области уметности коју је Фонд за младе таленте усвојио на предлог Министарства културе и информисања.
На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте- конкурс за стипендирање у ЕУ, ЕФТА и на водећим светским универзитетима за шк. 2013/14.годину“.
Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија/школовања или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање.

Пријаве на конкурс се достављају до 11. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ

Неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА - www.mos.gov.rs И НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ – www.dositeja.rs

Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичним интернет презентацијама www.mos.gov.rs , www.dositeja.rs и порталу www.zamislizivot.org